Đẩy học sinh đi nơi khác để đạt chuẩn quốc gia, hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm

Đẩy học sinh đi nơi khác để đạt chuẩn quốc gia, hiệu trưởng xin rút kinh nghiệmĐại diện trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) thừa nhận thiếu sót và xin rút kinh nghiệm khi vội vàng thông báo chuyển tuyến học sinh sang trường khác. 

Chiều 27/6, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hà Nội) thừa nhận thiếu sót khi chưa nhận được văn bản đồng ý của UBND quận Hoàng Mai đã vội vàng ra thông báo chuyển tuyến học sinh từ lớp 2 - 5 khu vực toà chung cư HH3 - khu đô thị Linh Đàm sang học tại trường Tiểu học Chu Văn An.

Trường có 597 học sinh các lớp 2 - 5 và 146 học sinh lớp 1 nhập học năm học 2022 - 2023 thuộc 3 toà chung cư HH3. UBND quận mới chỉ thông qua kế hoạch phân tuyến học sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023, còn đề xuất phân tuyến học sinh lớp 2 - 5 tại phường Hoàng Liệt chưa được quận đồng ý.

"Nhà trường xin rút kinh nghiệm khi ra thông báo sớm, đáng lẽ phải chờ có quyết định của quận", bà nói và thông tin, ngay trong sáng nay, trường ra thông báo tạm dừng chuyển tuyến. Đồng thời, trường sẽ tổ chức việc lấy ý kiến, họp phổ biến với phụ huynh học sinh và báo cáo với UBND quận để có chỉ đạo mới.

Trước đó, quận Hoàng Mai chủ trương xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt đạt chuẩn quốc gia. Trong khi đó, sĩ số học sinh của trường đang quá đông, khoảng 2.500 học sinh/33 phòng học, vượt quá tiêu chuẩn. Do đó, trường phải thực hiện việc giảm sĩ số, chuyển tuyến cho hơn 500 học sinh sang học tại trường Tiểu học Chu Văn An.

Ngày 16/6, trường Tiểu học Hoàng Liệt thông báo: "Căn cứ vào thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường tiểu học, căn cứ vào kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao giai đoạn 2021-2025…

Để giảm số học sinh vào trường tiểu học, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, được sự chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023, nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực toàn chung cư HH3 (HH3A, HH3B, HH3C - khu đô thị Linh Đàm) được phân tuyến sang trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt".

Thông báo trên khiến nhiều phụ huynh bất ngờ và phản đối vì chưa có sự bàn bạc, thống nhất chung.

Representatives of Hoang Liệt Primary School (Hoang Mai, Hanoi) acknowledged the shortcomings and asked to learn from the experience when hastily announcing the transfer of students to another school. 

On the afternoon of June 27, Ms. Nguyen Thi Bich Hanh, Principal of Hoang Liệt Primary School (Hanoi) acknowledged the shortcomings when she did not receive the written consent of hoang Mai District People's Committee hastily issued a notice to transfer students from grade 2 to 5 of HH3 apartment building area - Linh Dam urban area to study at Chu Van An Primary School.

The school has 597 students in grades 2 - 5 and 146 first graders enrolled in the 2022-2023 school year in 3 HH3 apartment buildings. The People's Committee of the district has only approved the plan to divide first graders in the 2022-2023 school year, while the proposal to route students in grades 2 - 5 in Hoang Liệt ward has not been agreed by the district.

"The school would like to learn from the experience of making an early announcement, which should have waited for the county's decision," she said, adding that, as early as this morning, the school issued a notice to suspend transfers. At the same time, the school will organize consultations, popular meetings with parents of students and report to the District People's Committee for new directions.

Previously, Hoang Mai district advocated the construction of Hoang Liệt Primary School to meet national standards. Meanwhile, the number of students of the school is too large, about 2,500 students / 33 classrooms, exceeding the standard. Therefore, the school must implement the reduction of the number of students, transferring more than 500 students to study at Chu Van An Primary School.

On June 16, Hoang Liệt Primary School announced: "Based on the circular of the Ministry of Education and Training promulgating regulations on education quality accreditation and recognition of national standards with primary schools, based on the plan of Hoang Mai District People's Committee on the construction of schools meeting national standards and high-quality schools in the period of 2021-2025...

In order to reduce the number of students entering primary schools, the number of classes, the construction of national standard schools, under the direction of Hoang Liệt Ward People's Committee, Hoang Mai District People's Committee on the division of students in 2022-2023, the school would like to inform all students from grade 1 to grade 5 of the HH3 apartment area (HH3A,  HH3B, HH3C - Linh Dam urban area) are routed to Chu Van An Primary School, Hoang Liệt ward."

The above announcement surprised and protested many parents because there was no discussion and general agreement.


* This article was originally published here