Hơn 800 nhân viên y tế Hà Nội nghỉ việc, chuyển công tác

Hơn 800 nhân viên y tế Hà Nội nghỉ việc, chuyển công tácBáo cáo của UBND thành phố Hà Nội dẫn số liệu cho biết, từ năm 2021 đến 30/4/2022, có 857 người làm trong lĩnh vực Y tế nghỉ việc, xin chuyển công tác.

Tổng cộng, từ đầu năm 2021 đến ngày 30/4 năm nay, Hà Nội có gần 857 cán bộ y tế nghỉ việc, chuyển công tác.

Lý giải cho việc hàng trăm nhân viên y tế nghỉ việc, theo UBND TP Hà Nội hiện số lượng nhân viên y tế của Hà Nội còn thiếu. Ngoài ra, chế độ đãi ngộ và mức thu nhập cho nhân viên y tế còn hạn chế so với các doanh nghiệp, các đơn vị y tế ngoài công lập hoặc cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành.

UBND TP Hà Nội đánh giá trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại hoặc xuất hiện chủng virus COVID-19 mới có khả năng lây lan, nguy hiểm thì thảm họa xảy ra rất khó lường.

Theo UBND TP Hà Nội, nếu không có chế độ hỗ trợ các y, bác sĩ và nhân viên y tế của TP Hà Nội kịp thời, sẽ không bảo đảm nhân lực để phòng chống dịch.

Liên quan tới vấn đề này, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản trình UBND TP, báo cáo Thường trực HĐND TP về việc đề nghị xây dựng, ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế của TP Hà Nội theo trình tự, thủ tục rút gọn (Tờ trình số 2284/TTr-SYT ngày 24-5-2022; Công văn số 2369/SYT- KHTC ngày 28/5/2022).

Đây là một giải pháp cơ bản, lâu dài, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân kể cả trong điều kiện không có dịch bệnh, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với lực lượng y tế.

Từ đó, từng bước củng cố nâng cao năng lực của cơ sở khám chữa bệnh, được xem là vấn đề then chốt trong việc phát triển ngành y tế Thủ đô hiện nay.

The report of the Hanoi People's Committee cited data showing that from 2021 to 30 April 2022, 857 people working in the field of Health quit their jobs and applied to transfer jobs.

In total, from the beginning of 2021 to April 30 this year, Hanoi has nearly 857 health workers who quit their jobs and transferred jobs.

The reason for the departure of hundreds of medical staff, according to the Hanoi People's Committee, the number of medical staff in Hanoi is lacking. In addition, the remuneration regime and income level for health workers are limited compared to enterprises, non-public health units or medical establishments belonging to ministries and sectors.

The People's Committee of Hanoi assessed that in case the epidemic re-outbreak or the emergence of a new strain of COVID-19 virus is likely to spread, dangerous, the disaster occurs very unpredictable.

According to the People's Committee of Hanoi, without the regime of supporting doctors, doctors and medical staff of Hanoi city in a timely manner, there will be no guarantee of human resources to prevent the epidemic. In this regard, the Hanoi Department of Health has written to the People's Committee of The City, reported to the Standing Committee of the City People's Council on the proposal to build and promulgate a resolution stipulating the support regime for doctors, doctors and medical staff of Hanoi city in order,  shortened procedures (Submission No. 2284/TTr-SYT dated May 24, 2022; Official Letter No. 2369/SYT-KHTC dated May 28, 2022). This is a basic, long-term solution, improving the quality of health care for people even in the absence of epidemics, demonstrating the state and society's interest in the health force. Since then, gradually strengthening the capacity of medical examination and treatment establishments, considered a key issue in the development of the capital's health sector today.