'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Sở QH-KT Hà Nội xin rút kinh nghiệm

'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Sở QH-KT Hà Nội xin rút kinh nghiệmTheo Sở QH-KT Hà Nội, những thiếu sót trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương sẽ được nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH - KT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng nhằm làm rõ thêm một số nội dung về quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương.

Phản hồi về Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng về thiếu sót trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình và Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Sở QH - KT cho biết những nội dung này sẽ được nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, để nội dung tại Kết luận 39 đảm bảo việc toàn diện, khách quan, phù hợp với các quy định pháp luật, được xem xét phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô qua các thời kỳ, quá trình triển khai thực hiện đúng với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, thống nhất của Bộ Xây dựng và phù hợp định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số nội dung cần phải trao đổi bổ sung làm rõ thêm, đặc biệt là các nội dung Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về trách nhiệm của UBND TP Hà Nội.

'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Sở QH-KT Hà Nội xin rút kinh nghiệm  - 1

Quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình và Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính nhìn từ trên cao.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, căn cứ các quy định hiện hành, Sở QH - KT đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận số 39.

Đến nay, qua quá trình rà soát, do thấy có những nội dung tại Kết luận 39 chưa phù hợp và hợp lý, Sở kiến nghị, trao đổi thêm với Thanh tra Bộ Xây dựng để làm rõ và thống nhất làm cơ sở triển khai tiếp việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Theo Sở QH - KT, tại Kết luận 39, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận về việc thực hiện quy hoạch tuyến đường, tuy nhiên chưa nêu định hướng quy hoạch cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt (đặc biệt là tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 27/6/2011).

Do đó, nội dung kết luận này chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp quy định về pháp luật cũng như yêu cầu phát triển kinh tế của Thủ đô qua các thời kỳ.

Sở QH - KT tiếp tục viện dẫn nhiều cơ sở pháp lý để khẳng định, qua các thời kỳ từ năm 2002 đến nay, trục Lê Văn Lương (trước hợp nhất) và Lê Văn Lương kéo dài (sau hợp nhất) luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Để triển khai chỉnh trang các tuyến phố dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, để phù hợp với định hướng mới sau khi hợp nhất, UBND TP đã báo cáo và được Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnh chiều cao theo hướng nâng thêm tầng cao các công trình tại đây.

Nội dung định hướng cao tầng này cũng đã được cập nhật và xác định rõ tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg.

Việc UBND TP phê duyệt Quy hoạch chi tiết trục đường Lê Văn Lương và trục Tố Hữu năm 2016 cũng như giải quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch các dự án trong đồ án Quy hoạch chi tiết trục đường theo hướng tập trung cao tầng tại đây phù hợp với chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, các quy định pháp lý về quy hoạch qua các thời kỳ, ý kiến Bộ Xây dựng đã thỏa thuận và đặc biệt là định hướng tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg.

Sở QH - KT cũng khẳng định, việc điều chỉnh quy hoạch tại khu vực tuyến Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình là đảm bảo phù hợp. Do vậy, việc Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc không thuộc trường hợp điều chỉnh là chưa áp dụng đúng quy định Luật Xây dựng 2003, Luật Quy hoạch đô thị 2009, các quy định liên quan khác, chưa tính đến các đặc thù yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong giai đoạn này.

Về kết luận việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Sở QH - KT nêu quan điểm cần trao đổi thống nhất lại do chưa phù hợp quy định của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận khi lập quy hoạch các trục đường không cân đối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dẫn đến thiếu đất xây dựng trường học, nhà trẻ, cây xanh, sân tập luyện, chợ là chưa phù hợp với quy định Luật Quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành.

Ngoài ra, các kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoặc việc điều chỉnh quy hoạch khi chưa tính toán hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án; quy tổng mặt bằng là quy hoạch chi tiết để xác định các sai phạm (công bố công khai, tính toán hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xác định chỉ giới xây dựng, xác định các chỉ tiêu cây xanh…) hoặc yêu cầu phải cập nhật nguyên chỉ tiêu các dự án vào quy hoạch phân khu… cũng cần được xem lại cho phù hợp bởi không có cơ sở pháp lý, cần xem xét lại để bảo đảm chính xác.

Trước một số nội dung còn thiếu sót, cần rút kinh nghiệm mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra như chậm công bố công khai quy hoạch; việc ghi số tầng cao tại quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy định tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2009/BXD; chưa thể hiện rõ diện tích cây xanh trên bản vẽ Tổng mặt bằng; việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ… Sở QH - KT đưa ra các lý giải và cho biết sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục.

Về nội dung kết luận chấp thuận tầng hầm vượt chỉ giới xây dựng và chưa báo cáo rõ với UBND thành phố, Sở QH - KT cho biết đơn vị đã rút kinh nghiệm; báo cáo UBND TP việc ban hành quy định xây dựng tầng hầm các công trình trên toàn địa bàn thành phố, trong đó có nội dung gửi Sở QH - KT xác nhận và được chấp thuận.

Sở đã có công văn số 6676/QHKT-HTKT ngày 4/10/2017 hướng dẫn việc xác định quy mô xây dựng tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

The Department of Planning and Architecture (QH - KT) of Hanoi has just sent a document to the Minister of Construction, Inspector of the Ministry of Construction to clarify some contents about the planning of Le Van Luong route.


Feedback on Inspection Conclusion No. 39 of the Inspectorate of the Ministry of Construction about shortcomings in the process of planning, adjusting planning and planning management at Le Van Luong - To Huu - Nguyen Thanh Binh roads and the urban area Trung Hoa - Nhan Chinh, the Department of Planning - Economics said that these contents will be seriously reviewed and learned from experience.


However, in order for the contents of Conclusion 39 to be comprehensive, objective, in accordance with the provisions of the law, to be considered in accordance with the conditions and requirements of the capital's socio-economic development through the period, the implementation process must comply with the guidelines and directions of the Central Government, the Government, the consensus of the Ministry of Construction and the orientation of the Capital Construction General Planning approved by the Prime Minister, Some contents need to be discussed, supplemented and clarified, especially the content that the Inspectorate of the Ministry of Construction concluded about the responsibility of the Hanoi People's Committee.


'Having smashed' the planning of Le Van Luong street: Hanoi Department of Planning and Economics would like to learn from experience - 1

Planning route Le Van Luong - To Huu - Nguyen Thanh Binh and Trung Hoa - Nhan Chinh urban area viewed from above.


Specifically, following the direction of the City People's Committee, based on current regulations, the Department of Planning and Economics seriously organized the implementation of Conclusion No. 39.


Up to now, through the review process, because some contents in Conclusion 39 are not appropriate and reasonable, the Department proposed and discussed further with the Inspector of the Ministry of Construction to clarify and unify as a basis for implementation. continue the implementation of the contents mentioned in the inspection conclusion.


According to the Department of Planning and Economics, at Conclusion 39, the Inspector of the Ministry of Construction concluded on the implementation of the route planning, but did not specify the planning orientation as well as the detailed road planning in the approved plans. approval authority (especially in the Capital Construction General Planning to 2030, with a vision to 2050 approved by the Prime Minister in Decision No. 1259/QD-TTg dated June 27, 2011).


Therefore, the content of this conclusion is not complete and comprehensive, not consistent with the provisions of law as well as the economic development requirements of the Capital over the periods.


The Department of Planning and Economics continued to cite many legal bases to affirm that, over the periods from 2002 to now, the Le Van Luong axis (before the consolidation) and the prolonged Le Van Luong (after the merger) have always been determined. is to build high-rise shafts. In order to carry out embellishment of streets on the occasion of the 1000th anniversary of Thang Long, in accordance with the new orientation after the consolidation, the City People's Committee reported and was agreed by the Ministry of Construction to adjust the height in the direction of raising more floors. projects here.


This high-rise orientation content has also been updated and clearly defined in the Capital Construction General Planning approved by the Prime Minister in Decision No. 1259/QD-TTg.


The City People's Committee's approval of the detailed planning of Le Van Luong and To Huu roads in 2016 as well as the settlement of local adjustments to the planning of projects in the detailed planning of the road axis in the direction of high-rise concentration here. in line with the policy on socio-economic development of the Capital, the legal regulations on planning over the periods, the opinions of the Ministry of Construction agreed upon and especially the orientation in the General Planning on construction of the Prime Minister. Hanoi capital approved by the Prime Minister in Decision No. 1259/QD-TTg.


The Department of Planning and Economics also confirmed that the adjustment of the planning in the area of ​​the Le Van Luong - To Huu - Nguyen Thanh Binh route is appropriate. Therefore, the Inspectorate of the Ministry of Construction concluded that the adjustment of detailed planning, master plan, and architectural plans that are not subject to adjustment is not properly applied the provisions of the 2003 Construction Law, the Law on Planning. urban areas 2009, other relevant regulations, not taking into account the specific requirements for socio-economic development of the Capital in this period.


Regarding the conclusion of the planning adjustment many times, the Department of Planning and Economics raised the point of view that needs to be discussed and unified because it is not consistent with the provisions of the Law on Construction and the Law on Urban Planning.


Inspectors of the Ministry of Construction concluded that when planning roads, there is no balance between technical and social infrastructure, leading to a lack of land to build schools, kindergartens, trees, training grounds, and markets. with the provisions of the Urban Planning Law and current regulations.


In addition, the conclusions of the Inspector of the Ministry of Construction on not calculating solutions on technical infrastructure, social infrastructure or adjusting the planning without calculating technical infrastructure in some projects; master plan is a detailed plan to identify violations (public announcement, calculation of technical and social infrastructure, determination of construction boundaries, determination of green tree norms...) or the requirement to update the criteria of the projects in the zoning planning... also needs to be reviewed accordingly because there is no legal basis, it needs to be reviewed to ensure accuracy.


In the face of some shortcomings, it is necessary to learn from the experience that the Inspector of the Ministry of Construction has pointed out, such as the delay in publicizing the regulations. planning; the recording of the number of floors in the detailed planning, the total ground is not consistent with the provisions of Vietnam Standard 03:2009/BXD; the area of ​​green trees has not been clearly shown on the drawing of the total ground; the explanation of technical infrastructure, social infrastructure has not been consistent through the documents... Department of Planning and Economics gave explanations and said that it would review, learn from experience and overcome.


Regarding the content of the conclusion approving the basement beyond the construction boundary and not clearly reporting it to the City People's Committee, the Department of Planning and Economics said that the unit has learned from experience; report to the City People's Committee on the promulgation of regulations on the construction of basements of works throughout the city, including the content sent to the Department of Planning - Economics for confirmation and approval.


The Department has issued Official Letter No. 6676/QHKT-HTKT dated October 4, 2017 guiding the determination of the construction scale of basements for parking for construction investment projects in Hanoi city.