Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo xử lý nghiêm nếu cửa hàng để hết xăng 2 ngày

Liên quan việc một số cây xăng tại TP.HCM thông báo “hết xăng”, Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo xử lý nghiêm cửa hàng nếu để hết xăng 2 ngày không mở bán.

Trước thông tin một số cây xăng tại TP.HCM thông báo hết xăng, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Nếu việc thiếu nguồn cục bộ do nhu cầu tăng đột biến, chưa kịp nhập hàng trong ngày thì sẽ xem xét châm trước cho doanh nghiệp. Còn trong trường hợp doanh nghiệp để xảy ra tình trạng thiếu hàng kéo dài đến ngày thứ 2 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”.

Về nguồn cung xăng dầu, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, khẳng định, đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước vẫn được đảm bảo.


Trước đó, vào tháng 5/2022, Bộ Công Thương đã phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ sở dữ liệu về điều hành xăng dầu bằng công nghệ số. Việc áp dụng công nghệ số được thực hiện nhằm nắm bắt nguồn cung cũng như hoạt động phân phối loại hàng hoá đặc biệt này tại thị trường nội địa để đảm bảo luôn cân đối được cung cầu cũng như an ninh năng lượng.

“Cơ sở dữ liệu này sẽ có hiệu quả lớn trong nắm số liệu hàng tồn kho, nguồn cung của các doanh nghiệp để điều tiết thị trường và cân đối cung cầu”, ông Đông khẳng định.Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo xử lý nghiêm nếu cửa hàng để hết xăng 2 ngày

Bộ Công Thương xử lý nghiêm nếu cửa hàng hết xăng 2 ngày.

Theo Bộ Công Thương, để chủ động trong đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, ngay từ tháng 2/2022, Bộ Công Thương có văn bản số 242 để chỉ đạo 10 doanh nghiệp đầu mối trong việc tăng cường nhập khẩu, duy trì nguồn cung xăng dầu trong nước. Thời gian gần đây, cùng với việc sử dụng cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, Bộ Công Thương đã nắm bắt được rõ ràng nguồn cung xăng dầu trên thị trường, từ đó luôn luôn đảm bảo cân đối cung cầu trong nước.

Sáu tháng đầu năm 2022, nước ta đã đảm bảo đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân, mặc dù sản xuất trong nước, đặc biệt là ở Nghi Sơn đang gặp khó khăn và việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài cũng không dễ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương khẳng định, luôn ưu tiên nguồn xăng dầu trong nước nhưng doanh nghiệp phải có cam kết rõ ràng và phải công bố. Phần còn lại sẽ bổ sung từ nguồn nhập khẩu. Trong mọi trường hợp, sẽ đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu sử dụng của người dân.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đưa tin, trưa 11/7, tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình (TP.HCM), người dân ghé mua xăng thì được nhân viên thông báo “hết xăng”, đồng thời hướng dẫn sang cửa hàng khác để mua. Tương tự, một cửa hàng xăng dầu trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) cũng để bảng thông báo "hết xăng, còn dầu".

Theo báo cáo Petrolimex Sài Gòn, qua kiểm tra thông tin của Công ty Lương thực TP.HCM (điểm bán hàng 424 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình), kết quả cho thấy: Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM là khách hàng nhượng quyền bán lẻ của Petrolimex Sài Gòn, phát triển mới từ tháng 5/2022 với 2 điểm bán, gồm cửa hàng bán lẻ xăng dầu Long Thạnh Mỹ (238 Xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Tân Phú, TP Thủ Đức) và cửa hàng bán lẻ xăng dầu (424 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình).

Sản lượng đăng ký là 500m3/tháng cho 2 điểm bán (thực hiện tháng 5/2022 là 541m3). Sáng 11/7, sau khi điều chỉnh giảm giá, lượng khách hàng vào đổ xăng dầu rất đông tại khu vực cửa hàng Lê Văn Sỹ nên cửa hàng bị đứt hàng cục bộ hơn 1 giờ (từ 11h45 đến 13h).

Đến 13h, xe bồn về đến cửa hàng (phù hợp với đối chiếu trên phần mềm SMO thì xe ra khỏi kho lúc 12h36). Sản lượng xuất hàng cho Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tính từ 1/7 đến 11/7 là 210m3 (đúng theo sản lượng cam kết) và lượng hàng luôn được cấp đủ hàng theo nhu cầu.

Petrolimex Sài Gòn đã gửi thông tin trên báo cho khách hàng để chủ động trong việc điều hàng, đồng thời nhắc nhở khách hàng tránh sự việc tương tự xảy ra. Như vậy, vấn đề thiếu xăng dầu tại đây chỉ là tình trạng cục bộ.

Regarding the fact that some gas stations in Ho Chi Minh City announced "out of gas", the Minister of Industry and Trade directed to strictly handle the store if it ran out of gas for 2 days and did not open for sale.

Before the news that some gas stations in Ho Chi Minh City announced that they were out of petrol, Minister of Industry and Trade Nguyen Hong Dien emphasized: "If the lack of local sources due to sudden increase in demand, has not been able to import goods during the day, it will be considered. advance for business. In the event that a business has a shortage of goods that lasts until the second day, it will be strictly handled according to regulations."

Regarding petroleum supply, Mr. Tran Duy Dong, Director of the Domestic Market Department, Ministry of Industry and Trade, affirmed that up to now, the total supply of petrol and oil for the domestic market is still guaranteed.

Previously, in May 2022, the Ministry of Industry and Trade coordinated with the Ministry of Information and Communications to build a database on petroleum management using digital technology. The application of digital technology is carried out to capture the supply and distribution of this special commodity in the domestic market to ensure the balance between supply and demand as well as energy security.

"This database will be very effective in capturing inventory and supply data of businesses to regulate the market and balance supply and demand," Dong affirmed.

According to the Ministry of Industry and Trade, in order to be proactive in ensuring the domestic petroleum supply, from February 2022, the Ministry of Industry and Trade issued Document No. 242 to direct 10 key enterprises in increasing imports and maintaining domestic petroleum supply. Recently, with the use of databases and information technology, the Ministry of Industry and Trade has clearly grasped the supply of petroleum in the market, thereby always ensuring the balance of domestic supply and demand.

In the first six months of 2022, our country has ensured enough supply for production and business activities and the needs of the people, although domestic production, especially in Nghi Son, is facing difficulties and the import of gasoline is difficult. Oil from abroad is also not easy.

In the coming time, the Ministry of Industry and Trade affirmed, always giving priority to domestic petroleum sources, but enterprises must have a clear commitment and must announce it. The rest will be added from imported sources. In any case, there will be enough fuel supply to meet the needs of the people.

Previously, some press agencies reported that, at noon on July 11, at a petrol station on Le Van Sy street, Tan Binh district (HCMC), people stopped to buy gasoline and were informed by the staff " ran out of gas", and directed to another store to buy. Similarly, a petrol station on Phan Van Tri street (Go Vap district) also has a notice board saying "out of gas, still have oil".

According to the report of Petrolimex Saigon, through checking the information of the Ho Chi Minh City Food Company (sales point 424 Le Van Sy, Ward 2, Tan Binh District), the results showed that: City Food Joint Stock Company. Ho Chi Minh City is a retail franchise customer of Petrolimex Saigon, newly developed from May 2022 with 2 points of sale, including Long Thanh My petrol retail store (238 Hanoi Highway, Quarter 3, Tan Phu Ward). , Thu Duc City) and petrol retail stores (424 Le Van Sy, Ward 2, Tan Binh District).

The registered output is 500m3/month for 2 points of sale (executed in May 2022 is 541m3). On the morning of July 11, after adjusting the price reduction, the number of customers entering and filling up gasoline was very large at the area of ​​Le Van Sy store, so the store had a local outage for more than 1 hour (from 11:45 a.m. to 1 p.m.).

At 13:00, the tank truck arrived at the store (in accordance with the comparison on SMO software, the truck left the warehouse at 12:36). The production output for Ho Chi Minh City Food Joint Stock Company from July 1 to July 11 is 210m3 (according to the committed output) and the quantity is always supplied with enough goods according to demand.

Petrolimex Saigon has sent information on the newspaper to customers to be proactive in handling goods and remind customers to avoid similar incidents. Thus, the problem of lack of gasoline here is only a local situation.