Pháp vẫn cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Đại sứ quán Pháp cho biết, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.

Ngày 27/7, các cơ quan của Đức thông báo tạm thời không công nhận những cuốn hộ chiếu của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022, vì một số thông tin nhận dạng nhất định như tỉnh, thành phố, nơi sinh không còn xuất hiện trong đó. Do đó, các cơ quan của Đức không cấp thị thực (C-, D-) cho những hộ chiếu mới này.

Pháp vẫn cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam - 1

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam (trái)

Ngày 28/7, trả lời Tiền Phong về khả năng chính quyền Pháp áp dụng biện pháp tương tự, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết, trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.

Tuy nhiên, theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức. Do đó, người xin thị thực mang hộ chiếu Việt Nam mới phải điều chỉnh thời gian lưu trú để loại trừ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Đức. Người có hộ chiếu đã được cấp trước đó không bị ảnh hưởng.

Vì tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, Đại sứ quán Pháp khuyến cáo những người nộp đơn xin thị thực được khuyến cáo nên cập nhật thông tin.

Hôm nay, trên một số diễn đàn du lịch có thông tin rằng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cũng không được các nước Hàn Quốc, Pháp, Singapore… chấp nhận. Đại diện báo chí của các Đại sứ quán Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết chưa có thông tin nào từ các bộ phận tiếp nhận hộ chiếu và cấp thị thực về việc này.
Pháp vẫn cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

The French Embassy said that French authorities continue to recognize new Vietnamese passports and issue normal visas.
On July 27, German agencies announced that they temporarily do not recognize Vietnamese passports issued from July 1, 2022, because of certain identifying information such as province, city, place of origin, etc. birth no longer appears in it. Therefore, German authorities do not issue visas (C-, D-) for these new passports.

On July 28, responding to Tien Phong about the possibility that the French government would apply similar measures, the French Embassy in Vietnam said that for the time being and until further notice, the authorities French authorities continue to recognize new Vietnamese passports and issue normal visas.

However, according to the notice of the German authorities and within the framework of the Schengen area, the visa issued by the French Embassy in Hanoi and the French Consulate General in Ho Chi Minh City on the new Vietnamese passport does not allow. go to Germany. Therefore, visa applicants with new Vietnamese passports must adjust their stay to exclude the period of stay or transit in Germany. Holders of previously issued passports are not affected.

As the situation can change rapidly, the French Embassy recommends that visa applicants are advised to update their information.

Today, on some travel forums, there is information that the new passport form of Vietnam is also not accepted by Korea, France, Singapore .... Press representatives of the Korean and Japanese embassies said that there is no information from the passport and visa departments about this.