Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới

Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm phần bị chú.

Để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài lao động, học tập, du lịch,... Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đang phối hợp để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật của hộ chiếu mới. Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, trong thời gian sớm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này.

"Trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh của công dân trong phần bị chú của hộ chiếu. Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm phần bị chú.

Bộ Công an sẽ phối hợp các bộ ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung thêm mục nơi sinh trong hộ chiếu mới", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới - 1

Hộ chiếu mới của Việt Nam.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, nhiều quốc gia trên thế giới cũng không ghi nơi sinh trên hộ chiếu, ví dụ như Hàn Quốc, Thuỵ Sĩ, Mông Cổ, Ả Rập Xê út. Đây là điều bình thường. Hầu hết các quốc gia hiện nay vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, chỉ có Đức, Tây Ban Nha, Cộng hoà Séc tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật.

"Hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng các nội dung trong Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019. Hộ chiếu này thoả mãn các điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế", ông Tô Ân Xô khẳng định.

Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới - 2

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời tại họp báo.

Tại phiên họp Thường kỳ tháng 7, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 27/7, các cơ quan của Đức thông báo tạm thời không công nhận hộ chiếu của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022, vì một số thông tin nhận dạng nhất định như tỉnh, thành phố, nơi sinh không còn xuất hiện trong đó. Do đó, các cơ quan của Đức không cấp thị thực ( loại C-, D-) cho những hộ chiếu mới này.

Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha trong tuần này thông báo không công nhận mẫu hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam với lý do tương tự. 

Trong khi đó, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của  Việt Nam và cấp thị thực bình thường. Tuy nhiên, cơ quan ngoại giao Pháp khuyến cáo những người nộp đơn xin thị thực nên cập nhật thông tin do tình hình có thể thay đổi nhanh chóng.

Còn Đại sứ quán Anh cũng cho biết, cơ quan chức năng của nước này vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam.


Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới


If necessary, citizens can go to the Immigration Department or the representative mission of Vietnam abroad to add the note.
In order to create favorable conditions for Vietnamese citizens to go abroad to work, study, travel, etc. The Ministry of Public Security and the Ministry of Foreign Affairs are coordinating to handle technical issues of the new passport. Chief of Office of the Ministry of Public Security, Lieutenant General To An Xo, said that in the near future, we will solve this problem.

"In the immediate future, in order to create favorable conditions, the Ministry of Public Security will additionally record the citizen's place of birth in the unclean part of the passport. If necessary, the citizen can go to the Immigration Department or a representative agency of the country. Overseas Vietnamese add the note.

The Ministry of Public Security will coordinate with relevant ministries and agencies to study the laws and regulations related to passports so that they can add a place of birth in the new passport," said Lieutenant General To An Xo. .

The Ministry of Public Security will add the place of birth in the note section of the new passport - 1
New passport of Vietnam.

According to the Chief of Office of the Ministry of Public Security, many countries around the world also do not have their place of birth on their passports, such as South Korea, Switzerland, Mongolia, and Saudi Arabia. This is normal. Most countries still recognize the new passports of Vietnam, only Germany, Spain, and the Czech Republic have temporarily not recognized the new passports of Vietnam due to some technical factors. .

"Vietnam's new passport complies with the contents of the Law on Immigration of Vietnamese citizens in 2019. This passport satisfies the conditions and standards of the international civil aviation organization," said To An Xo confirmed.

The Ministry of Public Security will add the place of birth in the note section of the new passport - 2
Lieutenant General To An Xo answered at the press conference.

At the regular meeting in July, the Prime Minister asked the Ministry of Public Security to study and find solutions on the issue related to the new passport model, to avoid adverse impacts in the context of opening up, recovering and developing the economy. socio-economic.

On July 27, German agencies announced that they temporarily do not recognize Vietnamese passports issued from July 1, 2022, because certain identifying information such as province, city, place of birth do not exist. appear in it. Therefore, German authorities do not issue visas (category C-, D-) for these new passports.

The Czech Republic and Spain this week announced not to recognize Vietnam's new blue-violet passport model for the same reason.

Meanwhile, the French Embassy in Hanoi said that France continues to recognize new Vietnamese passports and issue visas normally. However, the French diplomatic mission recommends that visa applicants stay up to date as the situation can change rapidly.

The British Embassy also said that the country's authorities continue to recognize Vietnam's new passports.

The Ministry of Public Security will add the place of birth in the note section of the new passport