Quảng Ninh: Nguyên Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long bị khai trừ Đảng

Quảng Ninh: Nguyên Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long bị khai trừ ĐảngTỉnh ủy Quảng Ninh vừa kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, do liên quan loạt sai phạm trong đấu thầu, đầu tư.

Ngày 4/8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long (giai đoạn 2016-2020).

Quảng Ninh: Nguyên Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long bị khai trừ Đảng - 1
Ông Phạm Hồng Hà khi còn đương chức. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, ông Phạm Hồng Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; làm trái quy định của Nhà nước về đấu thầu, quản lý đầu tư; bản thân và một số cán bộ, nhân viên thuộc quyền bị xử lý hình sự.

Vi phạm của ông Phạm Hồng Hà gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, giảm sút uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nơi ông Hà công tác.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Hùng Thắng và ông Lương Ái Phật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên.

Ông Vũ Hùng Thắng và ông Lương Ái Phật đã có những vi phạm, khuyết điểm: Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên giai đoạn 2010-2015 cả 2 ông đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thay mặt UBND huyện Tiên Yên ký một số quyết định cho thuê đất không đúng quy định…

Vi phạm của 2 ông Vũ Hùng Thắng và Lương Ái Phật đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về đất đai; khó khăn trong khắc phục xử lý vi phạm; ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân.

Quang Ninh Provincial Party Committee has just disciplined by expulsion from the Party for the former head of Ha Long Bay Management Board, due to a series of violations in bidding and investment.

On August 4, information from the Central Inspection Committee said that the Quang Ninh Provincial Party Committee decided to take disciplinary action in the form of expulsion from the Party for Mr. Pham Hong Ha, former Secretary of the Party Committee of the Management Board. Ha Long Bay (term of 2015-2020), former Head of Ha Long Bay Management Board (period 2016-2020).

Quang Ninh: Former head of Ha Long Bay Management Board was expelled from the Party - 1
Mr. Pham Hong Ha while in office. (Photo: Quang Ninh Newspaper).

According to the Quang Ninh Provincial Party Committee, while holding the position of Secretary of the Party Committee of the Ha Long Bay Management Board and Head of the Ha Long Bay Management Board, Mr. Pham Hong Ha violated the principle of democratic centralism and the principle of self-criticism. and critique; violate the State's regulations on bidding and investment management; themselves and a number of officials and employees under their authority to be criminally handled.

Mr. Pham Hong Ha's violations caused very serious consequences, creating bad public opinion, anger among officials, party members and people, discrediting themselves, and reducing the prestige of party organizations and agencies. where Mr. Ha works.

At the same time, the Inspection Committee of the Quang Ninh Provincial Party Committee issued a decision to discipline Mr. Vu Hung Thang and Mr. Luong Ai Phat, former member of the Standing Committee of the District Party Committee, former Vice Chairman of the People's Committee of Tien Yen District. .

Mr. Vu Hung Thang and Mr. Luong Ai Phat had violations and shortcomings: As members of the Standing Committee of the District Party Committee, former Vice Chairman of Tien Yen District People's Committee in the period 2010-2015, both of them were irresponsible. In the performance of assigned duties and responsibilities, on behalf of the People's Committee of Tien Yen district, signed a number of land lease decisions that were not in accordance with the regulations...

Violations of Mr. Vu Hung Thang and Luong Ai Phat have reduced the effectiveness and efficiency of the State management of land; difficulties in overcoming and handling violations; affect the reputation of organizations and individuals.

* This article was originally published here